สมัครอบรมและทดสอบ

คุณสมบัติและคุณวุฒิ
 1. ผู้เข้ารับการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
  1. มีสัญชาติไทย 
  2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
  3. ไม่เป็นคนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
  5. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559
  6. ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ โดยยังไม่พ้นสองปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
  7. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 2. ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถจะต้องมีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
  1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทำงรังสี ระดับต้น
   • (ก) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ
   • (ข) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติให้การรับรองหรือมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
  2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับกลาง
   • (ก) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือ
   • (ข) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับต้นซึ่งปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับ ความปลอดภัยทางรังสีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติให้การรับรอง
  3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับสูง
   • (ก) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและผ่านการศึกษาวิชาที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีหรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติหรือที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติให้การรับรองหรือมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ ความปลอดภัยทางรังสีไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือ
   • (ข) เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีระดับกลางซึ่งปฏิบัติงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสองปีและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางรังสีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  หรือที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติให้การรับรอง
เงื่อนไขการสมัคร (โปรดอ่านรายละเอียดและทำความเข้าใจก่อนกดยอมรับ)
 1. ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ตามรายละเอียดข้างต้น)
 2. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ ในใบสมัครตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน (กรุณากรอก คำนำหน้า - ชื่อ - นามสกุล ตามหน้าบัตรประชาชน) พร้อมทั้งตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย โดยยินยอมให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินำข้อมูลที่กรอกไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัครในการจัดทำวุฒิบัตรแสดงการผ่านการอบรมและการทดสอบฯ การจัดทำฐานข้อมูลใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รวมทั้งการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้จากแถบเมนู “ตรวจสอบสถานะ” หลังการสมัคร 3 - 5 วันทำการ
 4. ผู้สมัครจะต้องนำ บัตรประชาชนตัวจริง (ที่ยังไม่หมดอายุ) หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่ปรากฏรูปภาพและหมายเลขบัตรประชาชน มาแสดงตนในวันเข้ารับการอบรม และการทดสอบฯ
 5. ผู้สมัครจะต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับการอบรมและการทดสอบฯ มาด้วยตัวเอง ดังนี้ สมุด ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ ปากกาลบคำผิด เพื่อจดข้อมูลการบรรยายและสอบวัดผล (Post-test)
 6. ผู้สมัครที่จะผ่านการอบรมและการทดสอบฯ จะต้องมีระยะเวลาในการเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมด และมีคะแนนการทดสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
 7. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะผลการอบรมและการทดสอบ ได้จากแถบเมนู “ตรวจสอบสถานะ” หลังการอบรมฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 10-15 วันทำการ ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมฯ ตามเกณฑ์ที่ ปส. กำหนด สามารถดาวน์โหลดหรือจัดพิมพ์วุฒิบัตรจากระบบได้เท่านั้น
 8. ผู้สมัครสามารถติดตามรายละเอียดความคืบหน้าของการอบรมและการทดสอบฯ ได้จากหน้าเว็บไซต์ ปส. (www.oap.go.th)
 9. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการอบรมและการทดสอบฯ
คำชี้แจง
- กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
- โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลจะถูกนำไปใช้ในการลงทะเบียน การจัดทำวุฒิบัตร (กรณีผ่านการอบรมและการทดสอบ) การจัดส่งเอกสาร การจัดทำฐานข้อมูล รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป