สมัครอบรมและทดสอบ

เงื่อนไขการสมัคร (โปรดอ่านรายละเอียดและทำความเข้าใจก่อนกดยอมรับ)
  1. ผู้สมัครโปรดอ่านและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสมัครอบรม และการเตรียมตัวเข้ารับการอบรมฯ ในรูปแบบออนไลน์ ตามประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติให้ละเอียดและครบถ้วน
  2. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ ในใบสมัครตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน (กรุณากรอก คำนำหน้า - ชื่อ - นามสกุล ตามหน้าบัตรประชาชน) พร้อมทั้งตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย โดยยินยอมให้สำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินำข้อมูลที่กรอกไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัครในการจัดทำวุฒิบัตรแสดงการผ่านการอบรมและการทดสอบฯ การจัดทำฐานข้อมูลใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รวมทั้งการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้จากแถบเมนู “ตรวจสอบสถานะ” หลังการสมัคร 1 - 2 วันทำการ
  4. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและการทดสอบ ต้องผ่านการอบรมและการทดสอบโดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการอบรมฯ และมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตร
  5. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและการทดสอบ สามารถตรวจสอบสถานะผลการอบรมและการทดสอบ ได้จากแถบเมนู “ตรวจสอบสถานะ” หลังการอบรมฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประมาณ 10 - 15 วันทำการ ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมฯ ตามเกณฑ์ที่ ปส. กำหนด สามารถดาวน์โหลดหรือจัดพิมพ์วุฒิบัตรจากระบบได้เท่านั้น
  6. ผู้สมัครสามารถติดตามข่าวสารและประกาศต่าง ๆ ของการอบรมและการทดสอบฯ ได้จากหน้าเว็บไซต์ ปส. (www.oap.go.th)
  7. ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการอบรมและการทดสอบฯ
คำชี้แจง
- กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง
- โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากข้อมูลจะถูกนำไปใช้ในการลงทะเบียน การจัดทำวุฒิบัตร (กรณีผ่านการอบรมและการทดสอบ) การจัดส่งเอกสาร การจัดทำฐานข้อมูล รวมทั้งการดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป